Thu thập thông tin nhân sự

Hiện tại Lợi được yêu cầu rà soát thông tin cá nhân trên odoo . Nhờ Anh/Chị/Em hỗ trợ công tác rà soát thông tin cá nhân trên : http://namviethub.myqnapcloud.com:8078/web#action=120&model=hr.employee&view_type=kanban&menu_id=90

Họ và tên

Số điện thoại

Tôn giáo

Số CMND/Căn cước công dân

Ngày cấp

Nơi Cấp

Hộ khẩu thường trú

Nơi ở hiện tại

Họ và tên Chồng/Vợ(nếu có)

Số con (nếu có)

Họ tên con, giới tính - ngày/tháng/năm sinh

Họ và tên người liên lạc khẩn cấp

Quan hệ

Số điện thoại

Địa chỉ

Bằng cấp/chứng chỉ có sau ngày nhân việc tại công ty

Bổ sung thông tin khác (nếu có)